fbpx

UAB saugos tarnybos „Argus“ asmens duomenų apdorojimo (tvarkymo) bei perdavimo sąlygos, teikiant Gyventojų turto draudimo (GTD) sutarčių sudarymo paslaugas

Klientas (Duomenų subjektas) patvirtina, kad buvo informuotas apie tai, jog UAB saugos tarnyba „Argus“ vykdydama kliento užsakymą dėl Gyventojų turto draudimo (GTD) sutarties sudarymo paslaugų teikimo, veikia kaip ADB „Compensa Vienna Insurance Group“, kodas 304080146, Ukmergės g. 280, Vilnius (toliau – Draudikas) duomenų tvarkytojas ir draudimo sutarčių Draudiko vardu sudarymo tikslu su Klientu,  renka, apdoroja, perduoda, saugo ir kitaip tvarko Kliento užsakymo formoje pateiktus asmens duomenis, įskaitant asmens identifikavimo (klasifikavimo) kodus, kurie yra būtini draudimo sutarties sudarymui ir vykdymui.

UAB saugos tarnybos “Argus” tvarkomų asmens duomenų rūšys.

Tvarkomi asmens duomenys apima: asmeninę informaciją (vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyv. vietos adresas ir pan.), informaciją apie draudimo sutartį (poliso numeris, įmokos dydis, draudimo suma ir pan.), informaciją apie asmens turtą.

UAB saugos tarnybos “Argus” tvarkomų duomenų Duomenų subjektų kategorijos.

Duomenų subjektų kategorijos apima: draudėjus, apdraustuosius, naudos gavėjus (Draudiko klientus).

Klientas yra informuotas, kad UAB saugos tarnyba „Argus“ laikys/ saugos asmens duomenis tiek, kiek reikės įvykdyti sutartinius ir įstatymų numatytus įsipareigojimus bei Draudiko nurodymus. Klientas patvirtina, kad visi pateikti asmens duomenys yra teisingi ir nepažeidžia kitų asmenų teisių; be to, Klientas prisiima visišką atsakomybę už neteisingų ar nepilnų duomenų pateikimą.

Jei Klientas pateiks kitų asmenų asmens duomenis, tuomet jis privalės gauti tokių žmonių sutikimą naudoti jų asmens duomenis šiam tikslui.

Jūsų (Kliento) pateikiamo užsakymo vykdymo tikslu, užsakyme pateikiami asmens duomenys bus / gali būti perduoti kitiems duomenų tvarkytojams: draudimo brokerių bendrovei ADB Aon Baltic, taip pat Draudikui – ADB „Compensa Vienna Insurance Group“, kodas 304080146, Ukmergės g. 280, Vilnius, kuris laikytinas duomenų valdytoju, šio užsakymo vykdyme. ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ ir draudimo brokerių bendrovės ADB Aon Baltic  papildomos asmens duomenų tvarkymo sąlygos gali  būti nurodomos šių kompanijų teikiamuose dokumentuose, su kuriais prašome susipažinti atskirai.

Atsižvelgiant į tai, kad esate UAB saugos tarnybos “Argus” klientas, mūsų įmonė, kaip duomenų valdytojas, Jūsų asmens duomenis taip pat tvarko ir kitais pagrindais bei tikslais. Apie tokį Jūsų asmens duomenų tvarkymą daugiau informacijos rasite mūsų Privatumo politikoje