fbpx

INFORMACIJA APIE VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMĄ

Vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatomis, informuojame, kad UAB saugos tarnyba „Argus“ gali vykdyti vaizdo stebėjimą bendrovės valdomuose objektuose.

Apie tai, kad objekte vykdomas vaizdo stebėjimas informuojama patenkant į tokius bendrovės objektus, informaciniame lipduke.

Šiame informaciniame pranešime pateikiame detalią informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų tvarkymą ir Duomenų subjektų teises.

Vaizdo stebėjimo metu surinktų duomenų valdytojas yra UAB saugos tarnyba „Argus“, juridinio asmens kodas 141237452, adresas Viršutinė g. 25, Klaipėda, tel. 1858.

Duomenų valdytojo Duomenų apsaugos pareigūnas – el. paštas: dap@argus.lt

Kokią informaciją renkame vaizdo stebėjimo metu?

Vaizdo stebėjimo metu yra renkami vaizdo duomenys apie asmenis, patenkančius į vaizdo stebėjimo lauką, t.y. patalpose ir/ arba teritorijoje, kurioje yra vykdomas vaizdo stebėjimas.

Kokie yra vykdomo vaizdo stebėjimo tikslai?

Vaizdo stebėjimas yra vykdomas tam, kad:

  • užtikrinti Bendrovės, darbuotojų, lankytojų turto apsaugą ir darbuotojų bei lankytojų saugumą;
  • užfiksuoti ir išsaugoti teisės pažeidimų ir/arba nusikaltimų, kitų incidentų (turto sugadinimo, vagysčių, kitų neteisėtų veikų (pvz. alkoholio vartojimo), nelaimingų atsitikimų įrodymus teisiniams tyrimams atlikti ateityje;
  • užfiksuoti ir išsaugoti bet kurių kitų įvykių, dėl kurių bendrovei gali būti reiškiami reikalavimai ar pretenzijos, įrodymus teisiniams tyrimams atlikti ateityje;
  • užtikrinti tinkamą sutartinių įsipareigojimų įvykdymą Bendrovės klientams.

Koks yra vaizdo duomenų tvarkymo teisinis pagrindas?

Vaizdo duomenis tvarkyti mums būtina siekiant teisėtų Duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų (Reglamento 6 str. f punktas) ir/arba tvarkyti vaizdo duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalimi yra Duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų Duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį.

Kam ir kodėl galime perduoti užfiksuotus vaizdo duomenis?

Vaizdo kamerų fiksuojamą vaizdą gali matyti tik Bendrovės vaizdo stebėjimą vykdantys įgalioti darbuotojai. Vaizdo įrašai gali būti išsaugomi ir peržiūrimi kitų Bendrovės darbuotojų, kuriems būtina įrašus peržiūrėti dalyvaujant incidentų/ įvykių tyrime. Tokiu atveju duomenys gali būti peržiūrimi ir Bendrovės pasitelktų duomenų tvarkytojų (teisininkų, draudimo bendrovių, darbų saugos specialistų ir kt.)

Vaizdo duomenis taip pat gali gauti ikiteisminio tyrimo ir kitos valstybinės institucijos, teismai ir kt. institucijos, turinčios teisę gauti tokius vaizdo įrašus, jiems priskirtų įsipareigojimų vykdymui, esant teisėtam pagrindui.

Vaizdo įrangos priežiūros paslaugų teikėjai gali susipažinti su vaizdo duomenimis pagal su jais pasirašytas duomenų tvarkymo sutartis, laikantis duomenų saugumo reikalavimų ir konfidencialumo įsipareigojimų.

Kiek laiko saugome vaizdo įrašus?

Vaizdo įrašai yra saugomi 14 dienų. Tiriant incidentą ar įvykį, įrašas gali būti padaromas ir išsaugomas tiek laiko, kiek vyksta tyrimas ar teisinis procesas.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę prašyti leisti susipažinti su Jūsų užfiksuotais vaizdo duomenimis, prašyti juos ištaisyti ar ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, taip pat teisę nesutikti, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi, prašyti perkelti Jūsų duomenis.

Jūsų teisės įgyvendinamos tik gavus Jūsų prašymą, pagal kurį galime Jus identifikuoti ir nustačius, kad Jūsų turite teisę įgyvendinti tokį prašymą pagal BDAR reikalavimus.

Savo prašymą galite pateikti užpildę prašymo formą, siųsdami prašymą el. paštu dap@argus.lt arba adresu Viršutinė g. 25, Klaipėda.

Jeigu manote, kad Jūsų teisės yra pažeidžiamos, galite kreiptis į Bendrovės Duomenų apsaugos pareigūną el. paštu: dap@argus.lt, taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją rasite internete: www.ada.lt.